නපුරු වඳුරුගති එපා!

වඳුරෙකුට නපුරු ගති ඇතිවෙන්නේ අපි ඌට හිරිහැර කිරීම නිසාය. නිතරම කෝටු වලින් අනින්න. ගල් මුල් වලින් දමා ගසන්න. එවිට උගේ ජීවිතය රැක ගැනීමට හා වේදනා විඳීමෙන් ගැලවී සිටීමට ඌට ඕනෑ වේ. වඳුරා බණ කීමට දන්නේ නැත. ඒ නිසා ඊ ළඟට ඌ ද්නා දේ කරයි. එනම් ඌට හිරිහැර කරන අයට ඌත් හිරිහැර කරයි. වඳුරා හපා කන්නේ බයටයි.

සමහරු තමන්ගේ දරුවන් ද හදාගන්නේ වඳුරන් විදියට නපුරු ගති පුරුදු කිරීමෙනි.

නිතරම යමක් ගැන නොදන්නාකම නිසා හිරිහැර වැඩියෙන් ළඟාවෙන්නේය.

-සුමනදාස සමරසිංහ, චිත්ත ධර්ම විද්‍යා, 1980 දෙසැම්බර් 15

One comment on “නපුරු වඳුරුගති එපා!

Comments are closed.