මිතුරන් වැඩි කරගන්න උපදෙස් දහයක්

1. පැමිණිලි, මැසිවිලි, කෙඳිරිලි අඩු කරන්න

2. කටින් ජයගැනීම හා රණ්ඩු කිරීමේ ආශාව ඉවත දමන්න

3. අනවශ්‍ය වාද විවාද වලට නොගොස් උපේක්ෂාව රකින්න

4. සැලකිලිමත් වන්න. සවන් දීමට සූදානම් වන්න

5. ඔබේ පෙනුම දියුණු කරගන්න

6. ඇති තැන එකකුත් නැති තැන තව එකකුත් නොකියන්න

7. තමන්ගේ වැඩ ගැන සෙවීමට ඉගෙන ගන්න. අනුන්ගේ වැඩට ඇඟිලි නොගසන්න

8. ප්‍රශංසා කළ යුතු තැන දී නිහඬ නොවන්න

9. ප්‍රසන්න අයෙකු වෙන්න. ආත්මාර්ථකාමී නොවන්න

10. හොඳ මිතුරෙක් (මිතුරියක්) වන්න

සුමනදාස සමරසිංහ, චිත්ත ධර්ම විද්‍යා පත්‍රය, 1979 ඔක්තෝබර් 1

Advertisements

One comment on “මිතුරන් වැඩි කරගන්න උපදෙස් දහයක්

Comments are closed.