ඔබ නිතර සිතන්නේ ඔබ කවුරැයි කියාද?

ඔබ දිනපතා උදේ හවස සිතන්නේ ඔබ කොහොම කෙනෙක් කියාද? ඔබ අන්න ඒ පුද්ගලයා බවට ක්‍රමයෙන් පරිවර්තනය වෙයි.

නිතරම අනුන් ගැන සිතමින් කාලය ගෙවන පුද්ගලයා ඒ අයගේ තත්වයට වැටේ.

ඔබේ සිතට වංචා නොකරන ඔබව හොර බොරු වංචාවලින් රවටන්නට අන් කෙනෙකුට නොහැකියි.

ඔබ මුළුගැන්නී සිටින්නේ ඔබේම නරක චේතනා නිසාය. හොර බොරු වංචා නොකරන අයට සැඟවී සිටින්නට හේතුවක් නැත. ඕනෑකමක් ද ඇති නොවේ.

ඔබේ දියුණුව ඇත්තේ ඔබ සිතන සිතුවිලි අනුවයි.

-සුමනදාස සමරසිංහ, 1979 මැයි 1, චිත්ත ධර්ම විද්‍යා පත්‍රය