කවුරුත් කැමති ලොක්කා

1. අවශ්‍යයෙන්ම කළ යුතු රාජකාරිය කුමක්ද කියා දැන ගෙන, එය පැහැදිලි කොට කියා දී නැවත අදහස් වෙනස් නොකරන පුද්ගලයාට කාගේත් සහයෝගය ලැබේ.

2. හැම සේවක සේවිකාවක්ම උසස් පහත්කම් හෝ පඩි විෂමතා වලින් හෝ වෙනසක් නොමැතිව, ඔවුන් සපයන සේවයට අවශ්‍ය පුද්ගලයන් ලෙස ඔවුන්ව සලකා ගරුකරන ලොක්කාට කවුරුත් කැමතියි.

3. උසස් සේවය දැක දැක නිහඬ නොවී පැසසුම් හා උසස්වීම් ලබාදෙන ලොක්කා නියම ලොක්කෙකි.

4. එඩිතරව හා කාරුණිකව හරි වැරදි පෙන්වා දී විනය ආරක්ෂා කරන්නේ ලොක්කෙක් වීමට තමාට සුදුසුකම් ඇති ලොක්කෙකි.

-සුමනදාස සමරසිංහ, 1979 මැයි 15, චිත්ත ධර්ම විද්‍යා පත්‍රය

Advertisements