වෙන්දේසියක් -ඕනෑ කරන අයෙක් වේ නම් නොමිලේ වුවත් දෙන්නම්

මෙතෙක් කල් ඉතා ආදරයෙන් ආරක්ෂා කරමින් රැක බලාගත් අනුන්ගේ කුලමල භේද තොගයකි. එක මිටියකට බැඳ තැන්පත් කර තිබේ.

නෑයින්ගේ වැරදි, උස් මිටිකම්, ඇද පළුදු, අල්මාරියකින් එකක් පමණ (ඉතා සුරක්ෂිතව තිබූ නිසා) අළුත්ම තත්වයේ ඇත.

අහළ පහළ උදවියගේ සිත රිදවීම සඳහා උපයෝගී කරගත් ඇනුම්පද (කැසට් කළාට වඩා හොඳින් නැවුම් තත්වයක) තිබේ.

හිතවතුන් දියුණුවනවාට බියෙන් උඩින් හොඳ මුහුණ පෙන්වා යටින් අදින ලද යටි උගුල් සංඛ්‍යාව දහසකට අධිකය. (පණුවන් සලා ඉතා හොඳ තත්වයක ඇත.)

ගෙදර පැමිණි අයට යන්න හැර කියන ලද පහත් කතා සියයකට අධිකයි. නැති තැන කියපුවා නිසා හඬ බාලය. අවමංගල්‍යයක දී පාවිච්චි කිරීමට තරම්වත් හොඳ නැත. (සොහොන් පිටියේ දී වෙන්දේසි කරනු ලැබේ.)

-සුමනදාස සමරසිංහ, 1979 පෙබරවාරි 15, චිත්ත ධර්ම විද්‍යා පත්‍රය

Advertisements