වේශ නිරූපන විපාක

ඔබ කාට ඊර්ෂ්‍යා කලත් ඒ ඊර්ෂ්‍යාව රැඳෙන්නේ ඔබේ සිතේ මිස ඔබගේ ඊර්ෂ්‍යාව යොමු කරනු ලැබූ අයගේ සිතේ නොවේ. එමනිසා ඔබේ ලේ අපිරිසිදු වීමෙන් ඔබම රෝගී වේ.

ඔබ කාට ක්‍රෝධ කලත් ඒ ක්‍රෝධය රැඳෙන්නේ ඔබේ සිතේ මිස ඔබගේ ක්‍රෝධය යොමු කරනු ලැබූ අයගේ සිතේ නොවේ. එමනිසා ඔබේ සිත අපිරිසිදු වීමෙන් ඔබම රෝගී වේ.

ඔබ කාට වෛර කලත් ඒ වෛරය රැඳෙන්නේ ඔබේ සිතේ මිස යොමු කරනු ලැබූ අයගේ සිතේ නොවේ. එමනිසා ඔබේ හදවත රෝගී වී නිතර අසහනයට පත් වේ.

ඔබ කා දෙස රවා බැලුවත් ඒ අමිහිරි බැල්ම ප්‍රදර්ශනය වන්නේ ඔබේම මුහුණේ මිස බැල්ම යොමු කරන ලැබූ අයගේ මුහුණේ නොවේ. එමනිසා ඔබ අනුනට අප්‍රිය වේ.

ඔබ කාට ගෙරෙව්වත් ඒ ගෙරවුම ඇත්තේ ඔබේම සිරුරේ මිස එය යොමු කරනු ලැබූ අයගේ සිරුරේ නොවේ. එමනිසා ඔබගේ ම කටහඬ බියකුරු වේ.

ඔබ කුමකට බිය වුනත් ඒ බිය රැඳෙන්නේ ඔබේම සිතේ මිස බිය ගෙනදුන් දෙයෙහි නොවේ. එමනිසා ඔබ අධෛර්යයට පත් වේ.

ඔබ කාට බොරු කලත් ඔබ බොරු කරන්නේ ඔබේම සිතට මිස බොරුව යොමු කරනු ලැබූ අයට නොවේ. එම නිසා ඔබ විසින් ඔබව රවටා ගන්නේය.

ඔබ කුමකින් සතුටු වූවත් ඒ සතුට රැඳෙන්නේ ඔබේම සිතේ මිස සතුට ගෙනදුන් දෙයෙහි නොවේ.

-චිත්ත ධර්ම විද්‍යා පත්‍රය, 1978 සැප්තැම්බර් 1

Advertisements