මොහු කවුද?

චිත්ත ධර්ම විද්‍යාවට යමෙකු සමච්චල් කරනවා නම්

ඔහු “මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා” යන බුදු වදනට අපහාස කරන්නෙකි.

අජඨාකාශ යුගයේ විද්‍යාඥයින් කෙළකෝටි ගණන් ධනය වියදම් කර මතු කරගන්නා වූ විද්‍යානුකූල රහස් ගැන නොදන්නා අඥානයෙකි.

ගතානුගතික මත වලට වහල් වූ මන්ද බුද්ධිකයෙකි.

තමන්ගේ වංක හා දූෂණ කම් වසාගෙන කපටි කමින් නූගත් අය මුලා කොට බඩ වඩා ගැනීමට වෑයම් කරන්නෙකි.

-සුමනදාස සමරසිංහ, චිත්ත ධර්ම විද්‍යා පත්‍රය, 1984

Advertisements