සිහිය

සිහිය උපත ලබන්නේ සිහිකල හැකි යමක් මුල් කරගෙන ය. සිතිවිලි නිකුත් නොකර සිහිය උපදින්නේ නැත. සිතිවිලි නිකුත් වීමට ප්‍රාණයක් අවශ්‍ය වේ. පළමු කොට පණ තිබෙන දැනීම යනු සිහිය යැයි කිව යුතුය. සිහිය යනු දැනීමකි. කැත්තක් ගෙන එහි තලය ගලවා ඒ වෙනුවට මිටියක් සවි කල හැකිය. කැත්ත යනු ලී මිටක් හා එයට සවි කරන ලද කැති තලය යන දෙක එකට සම්බන්ධ වූ පසු උපදින උපකරණයකි. මේ සබඳකම වෙනස් කිරීම සඳහා කැති තලය ගලවා එයට මිටියක් සවිකල හැකිය. මෙහි දී වෙනස් වූයේ ගැලවිය හැකි කොටස් ය. ලීයෙන් කල මිට වෙන්වූයේ නැත. මෙහි සිතීමේ හා දැනීමේ ශක්තිය ලී මිට හැටියට සලකන්න. එම දැනීම වෙන්කොට හඳුනාගැනීමට ඇති හැකියාව වූ ලී මිටේ කෙලවර ඇති කැති තලය හෝ තලන්නට අවශ්‍ය මිටිය සිහිය ලෙස තේරුම් ගන්න. සිහියේ ස්වභාවය තේරුම් ගත යුත්තේ සිහිය නිසා උපත ලබන අදහස් අනුව ය. සිහිය උපත ලබන්නට නම් කුමන විදියක හෝ අදහස් එයින් නිකුත් විය යුතුය.

-සුමනදාස සමරසිංහ, මනෝවිද්‍යා ලිපි එකතුව 1989

Advertisements