වැදගත්කම සිතට ගන්න

කැලිකසල ඉවත් කොට යම් ස්ථානයක් සුද්ධ පවිත්‍රව තැබීම වැදගත් කාර්යයක් බව සිතට ගත් තැනැත්තා එම ස්ථානය වාසයට සුදුසු දැකීමට ප්‍රිය උපදවන තැනක් බවට හරවයි. ඕනෑවට එපාවට කටයුතු කරන්නේ තමන් කරන්නේ සේවයක් බව නොදන්නා අයෙකි. සේවයක් නම් එය ඉතා වැදගත් කටයුත්තකි.

කසල ශෝධකයන් වැඩ වර්ජනය කරන තුරු එම සේවයේ අගය අන් අයට වැටහෙන්නේ නැත. අන්තිම පහත් යැයි ඔබ සිතන සේවය අපට නැතුවම බැරි උසස් ම සේවයකි. එය පහත් යැයි සිතන්නේ එය ඉටු කිරීම සඳහා විශේෂ ඉගෙනීමක් හෝ පුහුණුවක් අවශ්‍ය නැති බැවිනි.

විශේෂ ඉගෙනීම හා පුහුණුව ලබා සිටින අයගෙන් කී දෙනෙක් තමන් සතු වගකීම, යුතුකම, රාජකාරිය උසස් අන්දමින් ඉටු කරනවා ද?

-සුමනදාස සමරසිංහ, මනෝවිද්‍යා ලිපි එකතුව 1989

Advertisements